Astianpesukone aiheuttaa vesivahingon, mitä teen ja kuka maksaa vahingon kulut?

Vesivahingoista tulee ilmoittaa välittömästi isännöitsijälle, jotta kuivatus ym. korjausprosessit saadaan käynnistettyä mahdollisimman nopeasti ja näin ollen vahingon laajuus ehditään minimoimaan.

 

Alla Kiinteistöalan Kustannuksen vuoden 2017 päivitetystä vastuunjakotaulukosta (VastuunjakotaulukkoPLUS 2017) esimerkkitapaus:

 

Astianpesukone aiheuttaa vesivahingon

Astianpesukoneen poistoletku on rikkoutunut ja aiheuttanut vesivahingon. Vesi on vahingoittanut vahinkohuoneistossa keittiökaapistoja ja lattiapintoja sekä valunut lattiarakenteisiin ja sitä kautta myös alakerran huoneiston katon läpi vahingoittaen katon maalipintaa.

Astianpesukoneen poistoletkun rikkoutumisen aiheuttama vahinko ei ole aiheutunut yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen osan viasta vaan osakkaan laitteen liitännän pettämisestä.

Koska yhtiön vastuulle kuuluva vesi- ja viemärijohtojärjestelmä sekä rakennus muutoinkin ovat kunnossa, ei yhtiö vastaa huoneiston sisäosille eli pinnoitemateriaaleille ja kiinteille kalusteille aiheutuneiden vahinkojen korjauskustannuksista. Yhtiö vastaa kuitenkin rakenteiden kuivaamisesta ja mahdollisesta eristämisestä. Pinnoitteiden ja kiinteiden kalusteiden korjaamisen ja ennalistamisen kustannukset kuuluvat vahinkohuoneiston osakkaan maksettaviksi.

Alakerran huoneistossa yhtiö vastaa kuivauksesta, rakenteiden kunnostuksesta sekä pinnoitemateriaaleista. Jos pinnoitemateriaali poikkeaa yhtiön perustasosta, vastaa osakas pinnoitemateriaalin korjaamisen kustannuksista siltä osin kuin kustannukset ovat perustasoisen pinnoitemateriaalin korjaamista merkittävästi kalliimmat. Jos esimerkiksi huoneiston katto olisi alun perin ollut maalattu ja osakas (tai tämän edeltäjä) olisi asennuttanut alaslasketun katon, vastaa yhtiö maalauksen korjaamisen ja ennallistamisen kustannuksista.

Osakkaan on hoidettava huoneistoa huolellisesti sekä viivytyksettä ilmoitettava yhtiölle sellaisesta osakehuoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. Astianpesukone liitäntöineen on osakkaan kunnossapitovastuulla. Jos astianpesukone on asennettu osakkaan toimesta, vastaa tämä asennuksen asianmukaisuudesta.

Jos vahinko on aiheutunut tai se on pahentunut (esim. ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti) osakkaan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, on osakas vahingonkorvausvastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Vastuusta vapautuakseen osakkaan tulee osoittaa menetelleensä huolellisesti. Jos osakas on teettänyt astianpesukoneliitännän alan ammattilaisella, vastaa asennuksen tehnyt taho virheellisen tai puutteellisen astianpesukoneliitännän aiheuttamasta vahingosta.

Jos huoneisto on vuokrattu, vastaa vuokralainen yhtiölle aiheutuneen vahingon korvaamisesta vahingonkorvauslain perusteella, jos vuokralaisen toiminnassa on huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Esimerkiksi tilanteessa, jossa virheellinen tai puutteellinen pesukoneasennus on vuokralaisen tekemä tai vuokralainen laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa vahingosta viivytyksettä, osakas ei ole vastuussa vuokralaisensa huolimattomuudesta. Jos vahingon aiheuttaja on osakkaan vuokralainen, yhtiö voi hakea korvauksia huolimattomasti menetelleeltä vuokralaiselta.

Vakuutus: Pesukoneiden ja muiden ns. käyttölaitteiden kiinteistölle aiheuttamat vahingot korvataan pääsääntöisesti kiinteistövakuutuksesta. Korvaus asukkaan huolimattomuudesta ja käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä johtuneista vahingoista haetaan asukkaan omasta kotivakuutuksesta. Vakuutuksen omavastuu voidaan periä vahingon aiheuttajalta, jos vahinko on aiheutettu huolimattomuudella tai laiminlyönnillä. Muissa tilanteissa omavastuu jaetaan yhtiön ja osakkaan välillä.